De Chi Academy heeft als doelstelling om ontwikkeling van lichamelijk en geestelijk welzijn te bevorderen, hierbij staat uiteraard plezier in de sport ook centraal. Om het sporten voor de trainers en medestudenten zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren we een aantal gedrags -en huisregels.

Toepasselijkheid
Bij het betreden van de accommodatie, aanvaardt men de toepasselijkheid van ons algemene regels en is men verplicht alle voorschriften en de aanwijzingen van medewerkers van CHI ACADEMY op te volgen.

Onder bezoekers vallen ook gebruikers en huurders van de accommodatie.

Gedrags -en Huisregels
1. Respect voor de leraar, assistenten, medestudenten en de medemens.
2. Wangedrag (fatsoen, pesten, gedragingen die normen en waarden overschrijden) kan leiden tot directe stopzetten van lidmaatschap of samenwerking.
3. Elke vorm van agressie (geweld en intimidatie), discriminatie, ongewenste intimiteiten, diefstal wordt niet geoorloofd. Zowel binnen als buiten de sportschool. Er kan aangifte van worden gedaan en aanleiding geven tot verwijdering van de sportschool.
4. Kom op tijd voor de training (minimaal 5 – 10 min. van te voren).
5. Let op tijdens de training, er wordt niet gesproken tijdens de les over irrelevante onderwerpen. Wees geen storende factor tijdens de les (zet je telefoon bijvoorbeeld uit of op stil).
6. Loop niet te koop met geleerde technieken en leer niets zonder toestemming van de leraar aan een ander.
7. Wees sportief en behulpzaam in de sportschool. Vriendelijkheid en positiviteit zijn eigenschappen die ook buiten de sportschool worden gewaardeerd.
8. Geef het goede voorbeeld voor je medestudenten, train serieus.
9. In beginsel is onze schoolkleding niet verplicht, maar wel op prijs gesteld tbv de uniformiteit. Kom niet in al te schaarse of uiterst opvallende kleding.
10. Persoonlijke hygiëne en verzorging zijn een must (fris, nagels verzorgd, schone trainingskleding).

De Chi Academy is een sportschool, die gelooft in het goede van de mens. Al met al zijn wij een professionele organisatie, die geleid wordt door mensen. Wij doen ons uiterste best en trachten zo goed mogelijk onze diensten te verlenen, waarvoor wij algemene voorwaarden hanteren. Onze leden zijn met inschrijving, akkoord gegaan met onze voorwaarden.

Boeddha’s advies luidt:
Geen kwaad te doen,
Een goed persoon te zijn,
En je gedachten te zuiveren;
Dit is de leer van Boeddha.
Dhammapada 183

Aanvullende reglementen & voorwaarden

Toegang accommodatie
De accommodatie is alleen toegankelijk voor onze leden en bezoekers met een afspraak, tenzij anders overeengekomen met het management van de CHI ACADEMY.
Bezoekers voor wie het bezoek aan de accommodatie verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen als gevolg van een ziekte of andere medische aandoening, dienen hiervan vooraf melding te maken bij de medewerkers van CHI ACADEMY.

Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.

Het management van CHI ACADEMY is bevoegd de openingstijden te wijzigen.

Het management van CHI ACADEMY is bevoegd (een) recreatieruimte(n) te sluiten, indien zij dat noodzakelijk acht, bijvoorbeeld wegens een technische storing, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

Dienst en technische ruimten, zolder zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

Medewerkers van CHI ACADEMY zijn gerechtigd bezoekers van wie zij vinden of vrezen dat deze de orde, rust en/of veiligheid binnen de accommodatie verstoren, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, zonder dat CHI ACADEMY tot enige vergoeding is gehouden.

Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in de accommodatie.

Roken
In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.

Materiaal
Ga netjes om met materiaal van de sportschool, zoals bokshandschoenen.

Het betreden van de sportzaal met buitenschoenen is niet toegestaan.

Indien de pvc-matten / judomatten in de sportzaal zijn uitgelegd, mag de zaal niet op schoeisel worden betreden.

Het is verboden om de bokszakken te gebruiken met schoenen aan.

Verblijf in ruimten
Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding dient ordelijk te gebeuren. Overige aanwijzingen, die men van de medewerkers van CHI ACADEMY ontvangt dienen te worden opgevolgd.

Bezoekers kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke kleedkamers, als de situatie daar naar het oordeel van de medewerkers van CHI ACADEMY om vraagt.

Het verblijven in de ruimte van de keuken is niet toegestaan.

Het onnodig aanwezig zijn in de kleedruimten is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties in de recreatieruimten te nuttigen.

Het gebruik van ballen is niet toegestaan. Ander spelmateriaal in de accommodatie mag alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de accommodatie geschiedt geheel voor eigen risico.

Neem je eigen waardevolle spullen mee en deponeer deze in de daarvoor bestemde bakken in de sportzaal.

CHI ACADEMY aanvaardt geen (contractuele e/o buitencontractuele) aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie, behoudens voorzover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CHI ACADEMY en/of het management van CHI ACADEMY.

CHI ACADEMY is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

Voorzover CHI ACADEMY geen beroep toekomt op voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is CHI ACADEMY ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
Bezoekers dienen in de accommodatie gevonden voorwerpen onmiddellijk af te geven aan de medewerkers van CHI ACADEMY.

Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) CHI ACADEMY en/of schade toebrengen aan bezittingen van CHI ACADEMY worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

Het gebruiken of in bezit hebben van verdovende middelen in de accommodatie is niet toegestaan.
Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.

Klachten
Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van CHI ACADEMY om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen middels een bericht te sturen naar info@chiacademy.nl.