ALGEMENE VOORWAARDEN SHAOLIN MARTIAL ARTS CENTRUM

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum en de ingeschreven persoon betreffende het sporten bij het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum.

1. Abonnementsduur en beëindiging:
Wanneer u lid wordt van het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum is dat voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor het einde van iedere maand, waarbij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand in acht dient te worden genomen. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum te betalen ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen.

Noot:
Opzegging kan per email op opzeggingsbrief. De opzeggingsbrief kan verzonden worden naar het volgende adres (tip: stuur ook een email ter bevestiging van de opzegging):
Chinese Shaolin Martial Arts Centrum
Postbus 3081
5203DB Den Bosch

Opzeggingen worden altijd door ons schriftelijk / per email bevestigd.

2. Betaling:
U dient voor de eerste van de maand uw contributie te voldoen. Er kan uitsluitend via automatische incasso worden betaald, tenzij anders met het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum overeengekomen.

3. Restitutie:
Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld.

4. Abonnement:
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Wangedrag:
Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap / samenwerking bij het Shaolin Martial Arts Centrum beëindigd. Onder wangedrag wordt verstaan: gedragingen die tegen het fatsoen, normen & waarden ingaan. Onze kung fu huiregels dienen nageleefd te worden.

6. Deactivering:
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent, deel te nemen aan de lessen, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren of na goed overleg met de instructeur. Hiervoor geldt dat de tijdelijke tussentijdse deactivering ingaat op de volgende maand. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst aaneengesloten doorlopen.

7. Vakantie:
Tijdens de vakantieperiode(n) loopt uw betalingsverplichting van de contributie door. Ieder jaar in de periode juli t/m september hanteren wij de zogenaamde zomertrainingen (onder voorbehoud). De zalen zijn dan gesloten, maar trainingen geschieden op een uitwijklocatie. De contributieverplichting loopt door gedurende deze periode.

8. Deelname:
Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

9. Jaarlijkse indexering:
Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.

10. Aantal lessen:
Het aantal lessen per week is afhankelijk van de soort abonnementsvorm: • 1x per week (geldt niet voor Shaolin Wushu / Shaolin Kung Fu) • 2x per week (alleen geldig voor Shaolin Wushu / Shaolin Kung Fu) • 3x per week (2 verschillende disciplines) • Ander overeengekomen abonnementsvormen (alle disciplines)

11. Kledingvoorschriften:
In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen. Schooltenue is in beginsel niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Het schooltenue bestaat uit een school t-shirt, kungfu-broek en speciale kungfu schoenen. Het traditionele Shaolin Uniform is ook geschikt. Kleding is bij het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum te verkijgen.

12. Veiligheid en aansprakelijkheid:
Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van het Shaolin Martial Arts Centrum geschieden geheel op eigen risico. Het Shaolin Martial Arts Centrum wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

13. Conformering overeenkomst:
De abonnementhouder/ster verklaart door inschrijving bij het Shaolin Martial Arts Centrum, de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Het Shaolin Martial Arts Centrum is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door het Shaolin Martial Arts Centrum te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

14. Overige bepalingen:
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de instructeur van het Shaolin Martial Arts Centrum beoordeeld en beslist.

Laatste update: 21 maart 2011
Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant d.d. 26 oktober 2006

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SHAOLIN MARTIAL ARTS CENTRUM – EVENEMENTEN & WORKSHOPS

Artikel 1 – Definities – In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:
1.1 Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het boeken van het in het contract vermelde item.
1.2 Onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot levering van het in het contract vermelde item.
1.3 Onder contract: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een vermeld item.
1.4 onder gebruiker of item: iedere artiest, show of act of leverancier van aanverwante producten of diensten (in de meest ruime zin), alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.
1.5 Onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een contract door opdrachtnemer / item uit te voeren optreden zal plaatsvinden.
1.6 Onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) optreden.
1.7 Onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende item, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzet belasting), premieheffing (uitgezonderd auteursrechten)

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en contracten met opdrachtnemer.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes
3.1 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.
3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.
3.3 Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst:
4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.
4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.
4.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gebruiker voor, tijdens en na het optreden waar de overeenkomst betrekking op heeft, een reële en afsluitbare kleedruimte tot zijn beschikking heeft alwaar het voor gebruiker mogelijk is zich om te kleden en terug te trekken gedurende pauzes.
4.7 De opdrachtgever draagt zorg voor de persoonlijke veiligheid van gebruiker tijdens het optreden. Zo nodig dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een afscheiding en een toezichthouder. Gebruiker is in geval van calamiteiten, zoals oneigenlijk fysiek contact, het werpen met voorwerpen of vloeistoffen naar gebruiker, etc. gerechtigd het optreden te staken zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De opdrachtgever is in geval van de in dit lid beschreven staking van de overeengekomen werkzaamheden door gebruiker volledig gehouden aan zijn betalings verplichting.
4.8 De opdrachtgever koopt de voorstelling in, niet de medewerking van gebruiker voor nader door hem te stellen taken, artistiek of anderszins, die niet voorafgaand door partijen werden overeengekomen.
4.9 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker geluids- of videoopnamen van het optreden te vervaardigen.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever:
5.1 De kosten te heffen voor muziekrechten komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de muziekrechten van auteursorganisatie BUMA, welke zijn vastgesteld (onder voorbehoud) op 7% van het uitkoopgage. Zie daarvoor www.bumastemra.nl
5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd optreden.
5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van item en bezoekers van een krachtens een overeenkomst uitgevoerd optreden. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden(zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een item) daartoe nopen.
5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.
5.5 Vanaf twee uur voor het optreden tot één uur na het optreden dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal 2 consumpties per uur per personeelslid.
5.6 Indien gewenst dient opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd.

6. Artikel 6 – Opschorting / annulering / wijziging:
6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
6.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren optreden uit te stellen of te annuleren.
6.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:
(a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium;
(b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen dertig dagen en zeven dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van dat honorarium;
(c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk zeven dagen voor de productiedatum, 100 % van dat honorarium. Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het optreden. Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het optreden, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.
6.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.5 Binnen dertig dagen voor het optreden waar de overeenkomst betrekking op heeft, is opdrachtnemer in geval van overmacht zoals omschreven in artikel 14 gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom:
7.1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals adviezen, verslagen, ontwerpen, tekeningen, foto’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 8 – Gebreken; klachttermijnen:
8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
8.2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 9 – Honorarium:
9.1 In het in artikel 3 genoemde contract wordt t.a.v. het betreffende optreden het tarief van gebruiker met de tijdsduur van en het aantal keren waarop per dagdeel een voorstelling wordt gegeven omschreven.
9.2 Gebruiker heeft het recht om de betreffende reiskosten op basis van Euro 0,30 exclusief BTW per km bij opdrachtgever in rekening te brengen.
9.3 De opdrachtgever draagt zorg voor een kostenloze parkeerplaats voor de auto van gebruiker in de nabijheid van de plaats van optreden.

Artikel 10 – Facturen en betaling:
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen verzendt opdrachtnemer na plaatsing van de boeking een factuur voor een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag (excl. Btw). Ongeveer 30 dagen voor productiedatum verzend opdrachtnemer een factuur voor het resterende bedrag van de overeengekomen uitkoopsom. Deze dient uiterlijk tien dagen voor productiedatum voldaan te zijn, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
10.2 Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om opdrachtnemer volledige schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
10.3 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe
10.4 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.
10.5 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.
10.6 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.
10.7 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

Artikel 11 – Incassokosten:
11.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
> over de eerste Euro 3.000,00 15%;
>over het meerdere 10%.
11.2 Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 – Tekortkomingen opdrachtgever:
12.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.
12.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid:
13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
13.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer.
13.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 14 – Overmacht:
14.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval wel worden geprobeerd een gelijkwaardige vervanging te regelen.
14.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
14.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

Artikel 15 – Slecht weer:
15.1 In geval er sprake is van een optreden in de open lucht, is gebruiker niet gehouden op te treden in geval van weersomstandigheden die fysiek bedreigende situaties tot gevolg kunnen hebben zoals temperaturen beneden het vriespunt, extreme hitte (temperaturen boven de 31 graden Celsius), gladheid, doorweken van kostuums, windstoten, etc. In dit geval is de opdrachtgever gehouden een veilige overdekte optreedplek te verzorgen.

Artikel 16 – Geschillen:
16.1 Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie aan de door een onafhankelijke partij ingestelde Geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
16.2 Indien het advies van de Geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.
16.3 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden:
Deze voorwaarden zijn in te zien via de website: www.shaolinmartialarts.nl of gratis op te vragen bij de organisatie.

Deze voorwaarden zijn nog niet gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oost-Brabant en geldig met ingang van 26 oktober 2006. Zodra dit is gebeurt zal hier een aanpassing op plaats vinden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Aldus opgesteld op 26 oktober 2006 te ’s-Hertogenbosch

Onze Verkoop -en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.

Laatste update: 6 september 2007